EPB

Wat is EPB?
EPB is de regelgeving op vlak van energieprestatie & binnenklimaat.
Dit wil zeggen alles wat te maken heeft met de aspecten die bijdragen tot een gezond binnenklimaat en een lager energieverbruik en heeft dus betrekking op de isolatie, verwarming, ventilatie, zonne-energie,...enz. van uw gebouw.

Voor woningbouw zijn er 4 categoriën inzake EPB-eisen:

  • thermische isolatie-eisen (Umax-waarden, bouwknopen en K-peil)
  • energieprestatie-eisen (E-peil)
  • binnenklimaateisen (ventilatie, oververhitting in de zomer vermijden)
  • Jaarlijkse netto-energiebehoeften voor de verwarming (voor bouwaanvragen vanaf 2012)


Het K-peil staat voor het totale isolatieniveau van de woning. het houdt rekening met warmteverliezen door alle buitenmuren, daken, vloeren, vensters en bouwknopen. Hoe lager het K-peil, hoe beter de woning geïsoleerd is.

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik. Naast het goed isoleren van de woning moet er voldoende aandacht besteed worden aan het plaatsen van energiezuinige toestellen voor verwarming en ventilatie. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Wanneer moet ik aan de EPB-eisen voldoen?
Wanneer u voor de werken die u gaat uitvoeren een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet vanaf 1 januari 2006, en de vergunningsaanvraag of melding betrekking heeft op werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden voor mensen die er wonen, werken, sporten, ...

Via de EPB-wegwijzer kunt u eenvoudig nagaan of uw project in het toepassingsgebied valt. Zo ja, dan krijgt u de opsomming van de geldende EPB-eisen. U moet dan ook de volledige procedure volgen.

Wat zijn de eisen?
Welke eisen van toepassing zijn is afhankelijk van:

  • De bestemming van het gebouw of een deel van het gebouw
  • De aard van de werkzaamheden. Het is mogelijk dat er binnen éé bouwproject meerdere werkzaamheden zijn. In dat geval wordt een dossier opgesplitst om de eisen per onderdeel bepalen.
  • De datum van de stedenbouwkundige vergunning. Die datum vindt u terug op het ontvangstbewijs van de gemeente. Als de aangifte aangetekend werd verstuurd, is dat de datum van de verzending, die op het postbewijs staat.


Vanaf 1 januari 2014 gelden volgende eisen:

EPB-eisen   wonen kantoor en school      andere specifieke bestemming      industrie
 nieuwbouw
(of gelijkwaardig)
thermische isolatie maximaal K 40 maximaal K 40 maximaal K 40 maximaal K 40
  energieprestatie  maximaal E 60 maximaal E 60 - -
  netto-energiebehoefte maximaal 70 kWh/m2 - - -
  binnenklimaat minimale
ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting
minimale
ventilatievoorzieningen
minimale
ventilatievoorzieningen
minimale
ventilatievoorzieningen
  hernieuwbare energie minimumaandeel minimumaandeel - -
           
renovatie thermische isolatie maximale U-waarden of minimale R-waarden
(voor nieuwe delen)
maximale U-waarden of minimale R-waarden
(voor nieuwe delen) 
 maximale U-waarden of minimale R-waarden
(voor nieuwe delen)
 maximale U-waarden of minimale R-waarden
(voor nieuwe delen)
  energieprestatie -  -  -  -
  binnenklimaat

minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten
bij vervanging van vensters
en voor nieuwe ruimten)

 minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten
bij vervanging van vensters
en voor nieuwe ruimten)
 minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten
bij vervanging van vensters
en voor nieuwe ruimten)
 minimale ventilatievoorzieningen
(voor bestaande ruimten
bij vervanging van vensters
en voor nieuwe ruimten)
           
functiewijziging
met een BV
groter dan
800 m3
thermische isolatie  maximaal K 65
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)
maximaal K 65
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen) 
 maximaal K 65
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)
 maximaal K 65
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
en maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)
  energieprestatie  -  -  -  -
  binnenklimaat  minimale ventilatievoorzieningen
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
minimale ventilatievoorzieningen
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat) 
 minimale ventilatievoorzieningen
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)
 minimale ventilatievoorzieningen
(gebouw of deel van
het gebouw dat de
functiewijziging ondergaat)


Vanaf 2021 moeten bouwaanvragen of meldingen het E30-peil respecteren. Meer specifiek moet elke nieuwe woning vanaf dan minstens aan de BEN-eisen (Bijna Energie Neutraal) voldoen. Tussen nu en 2021 wordt het verplichte E-peil stapsgewijs aangescherpt. Concreet zal in 2016 een nieuwe stap gezet worden naar E50, in 2018 naar E40 en in 2020 naar E35.

Wie doet wat?
De taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen bij een bouwproject dat valt onder de energieprestatieregelgeving valt, zijn:

  • de aangifteplichtige is verplicht de EPB-eisen na te leven, zodat het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving
  • de verslaggever maakt in opdracht van de aangifteplichtige de startverklaring en de EPB-aangifte op. Hij is verantwoordelijk voor een correcte rapportering van de reële uitvoering.
  • de architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Hij heeft als taak het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen

Wat bij niet voldoen aan de eisen?
De EPB-eisen zijn haalbaar en de nodige investeringen zijn op korte termijn terug verdiend. Om inbreuken te ontmoedigen is een handhavingskader ontwikkeld.

1. Wordt de procedure gevolgd?
De overheid houdt toezicht of er administratief aan alle procedures is voldaan:
Is er een startverklaring ingediend?
Is de EPB-aangifte binnen de zes maanden na ingebruikname van de woning ingediend?

2. Wordt er voldaan aan de EPB-eisen?
De overheid ziet toe op het voldoen aan EPB-eisen. Als een gebouw niet voldoet aan de gestelde EPB-eisen, volgt een administratieve boete voor de aangifteplichtige.

3. Heeft de EPB-verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd?