Architectuur

Architectenteam

Ons architectenteam staat voor een moderne, hedendaagse en doordachte stijl.

Onze architectuur is steeds op zoek naar een inherente logica tussen het voorgestelde programma, de constructie, de vorm en de door verschillende overheden opgelegde voorwaarden. Elk project blijft een individueel antwoord op een individuele vraag en is daardoor ook uniek.

Onze architecten zijn actief in diverse disciplines zoals architectuur, interieurarchitectuur, stedenbouwkundig advies, haalbaarheidsstudies / rendabiliteitsstudies, programmastudies, tuinarchitectuur en omgevingswerken, ...

Wat geen deel uitmaakt van het takenpakket van de architect kan door IPM Belgium wel in ontwerpteam worden aangeboden zoals EPB-berekeningen en verslaggeving, veiligheidscoördinatie, gespecialiseerde studies inzake stabiliteit, sanitaire inrichtingen, HVAC, alsook plaatsbeschrijvingen, topografische opmetingen, bodemstudies en deskundige onderzoeken.

De architect kan samen met het ontwerpteam alle activiteiten in en rond het bouwgebeuren vervullen, gaande van de studie van het Programma van Eisen (PvE) en de haalbaarheid van een project tot en met de bijstand bij de oplevering.


Architect nodig?

Het is bij wet verplicht om een beroep te doen op de medewerking van een architect voor het opmaken van de plannen en de controle op de uitvoering van de werken, en dit voor alle werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Maar wanneer is nu een stedenbouwkundige vergunning nodig? Meer info hieromtrent vindt u op de website van ruimtelijke ordening. Kort samengevat kan men stellen dat men een vergunning nodig heeft :

 • voor het bouwen van elke nieuwbouw
 • voor alle verbouwingen waarbij contructieve ingrepen aan de bestaande woning nodig zijn of de voorgevel wijzigt
 • voor functiewijzigingen
 • voor het opsplitsen van een gebouw in verschillende eenheden (bvb. Een huis opdelen in verschillende appartementen)
 • voor bijgebouwen die een oppervlakte hebben groter dan 40m2
 • voor het uitbreiden van een woning
 • voor aanmerkelijke reliëfwijzigingen
 • voor het slopen van constructies


Taken van de architect
Een architect kan heel wat meer voor u betekenen dan enkel het tekenen van de plannen en het indienen van een aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning.

Een project kan worden opgesplitst in verschillende fasen :

 1. Analyse - Programma van eisen
 2. Concept - Voorontwerp
 3. Ontwerp - Bouwaanvraagdossier
 4. Aanbesteding - Aanbestedingsdossier(s) + keuze aannemers
 5. Uitvoering - Voorlopige aanvaarding
 6. Ingebruikname - Definitieve aanvaarding

De architect zal in functie van de omgeving, de geldende stedenbouwkundige voorschriften en het programma van eisen, opgesteld in overleg met de bouwheer, een voorontwerp opmaken. Een voorontwerp kan nog aangepast worden aan eventuele opmerkingen van de bouwheer of opdrachtgever. De architect werkt het voorontwerp verder uit en vult dit aan met een beschrijving van de materialen en een eerste raming van de kosten.

Op basis van het voorontwerp stelt de architect vervolgens het dossier samen voor de stedenbouwkundige aanvraag. Dat bundelt alle officiële documenten voor de aanvraag, een situatieplan van het gebouw, een inplantingsplan, de grondplannen, geveltekeningen, doorsneden, foto's, info betreffende de gebruikte materialen, en eventueel vergunning voor het rooien van bomen, een MER, ...

Wanneer je een stedenbouwkundige vergunning hebt bekomen, maakt de architect een uitvoeringsdossier op. Dit bevat uitvoeringsplannen, bijbehorende detailtekeningen, lastenboek en gedetailleerde meetstaat.

Eenmaal de werken gestart worden, zal de architect op regelmatige tijdstippen de werf bezoeken om na te gaan of de werken volgens de regels van de kunst worden uitgevoerd. Tijdens deze werfcontrole kunnen architecten en aannemers mogelijke problemen of uitvoeringsmethoden samen bespreken.
De architect houdt zijn bevindingen uit deze werfbezoeken bij in werfverslagen. Deze worden door de betrokken partijen ondertekend voor akkoord.

Ook voor de aankoop van een woning of bouwgrond is het nuttig een architect te raadplegen. Een architect ziet soms dingen die jij als leek niet ziet. Een goed voorafgaand gesprek met een architect kan u heel wat problemen besparen.

De architect staat je ook bij in de oplevering. Er wordt samen nagegaan of alle werken uitgevoerd zijn volgens de afspraken en normen.